Dự án điện mặt trời tại Dầu Tiếng 2 – Tây Ninh công suất 5.6 MW

Thi công dự án điện mặt trời tại Dầu Tiếng 2 – Tây ninh công suất 5.6 MW

Dự án điện mặt trời tại Dầu Tiếng 2 - Tây Ninh công suất 5.6 MW 1 Dự án điện mặt trời tại Dầu Tiếng 2 - Tây Ninh công suất 5.6 MW 2 Dự án điện mặt trời tại Dầu Tiếng 2 - Tây Ninh công suất 5.6 MW 3 Dự án điện mặt trời tại Dầu Tiếng 2 - Tây Ninh công suất 5.6 MW 4 Dự án điện mặt trời tại Dầu Tiếng 2 - Tây Ninh công suất 5.6 MW 5 Dự án điện mặt trời tại Dầu Tiếng 2 - Tây Ninh công suất 5.6 MW 6 Dự án điện mặt trời tại Dầu Tiếng 2 - Tây Ninh công suất 5.6 MW 7 Dự án điện mặt trời tại Dầu Tiếng 2 - Tây Ninh công suất 5.6 MW 8 Dự án điện mặt trời tại Dầu Tiếng 2 - Tây Ninh công suất 5.6 MW 9

 

Bình luận

Các trường gắn * là bắt buộc nhập