Dự án điện mặt trời tại Dầu Tiếng 2 – Tây Ninh công suất 5.6 MW

Thi công dự án điện mặt trời tại Dầu Tiếng 2 – Tây ninh công suất 5.6 MW

Dự án điện mặt trời tại Giàu Tiếng 2 – Tây Ninh công suất 5.6 MW

Dự án điện mặt trời tại Giàu Tiếng 2 – Tây Ninh công suất 5.6 MW

Dự án điện mặt trời tại Giàu Tiếng 2 – Tây Ninh công suất 5.6 MW

Dự án điện mặt trời tại Giàu Tiếng 2 – Tây Ninh công suất 5.6 MW

Dự án điện mặt trời tại Giàu Tiếng 2 – Tây Ninh công suất 5.6 MW

Dự án điện mặt trời tại Giàu Tiếng 2 – Tây Ninh công suất 5.6 MW

Dự án điện mặt trời tại Giàu Tiếng 2 – Tây Ninh công suất 5.6 MW

Dự án điện mặt trời tại Giàu Tiếng 2 – Tây Ninh công suất 5.6 MW

Dự án điện mặt trời tại Giàu Tiếng 2 – Tây Ninh công suất 5.6 MW

Hình ảnh thi công

Video thi công